علمی- پژوهشی

1. مفهوم‌سازی موضوع علم و کارکرد آن نزد ابن‌سینا و ابن‌رشد

صفحه 5-28

نادیا مفتونی


2. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و ابن‌سینا

صفحه 29-51

منیره پلنگی


3. عناصر افلوطینی در اندیشه ابن‌سینا در تبیین بعضی از صفات علت اولی

صفحه 52-74

زهره توازیانی


4. ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 75-101

فاطمه سلیمانی


5. تعریف عکس مستوی از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 102-124

سعید انواری؛ روح‌الله عالمی


6. حدوث عالم از دیدگاه ابن‌سینا و حکیم سبزواری

صفحه 125-143

مریم خوشدل روحانی


7. گزارش تحلیلی از رساله‌ «تعالیق المنطق» ابن‌سینا

صفحه 145-156

زینب برخورداری؛ نجفقلی حبیبی