ا

  • ابن‌سینا صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]

خ

  • خطای صوری صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]
  • خطای مادی صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]
  • خواجه نصیر صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]

ق

  • قطب رازی صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]

م

  • مغالطه صورت به مثابه تنها منشأ خطا [دوره 23، شماره 61، 1398، صفحه 5-25]