حکمت سینوی (مشکوة النور) (AP) - فرایند پذیرش مقالات