همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی
الهه حاجیان حیدری
الهه حاجیان حیدری مدیر دفتر نشر

فلسفه/حقوق جزا و جرم شناسی

  • eh.hajian@yahoo.com
  • h-index: