اهداف و چشم انداز

اهداف دوفصلنامه علمی - پژوهشی حکمت سینوی

انعکاس مقالات پژوهشی استادان و پژوهشگران محترم دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ پژوهشی کشور در عرصه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌رشته‌ای در چارچوب بازخوانی اندیشه‌های فلسفی ـ منطقی ابن‌سینا (حکمی) و یافتن پاسخی به مسائل جدید.