علمی- پژوهشی

1. فلسفه عبادت انسان از منظر ابن‏ سینا

صفحه 5-22

فاطمه علی پور


2. تبیین عناصر منطقی ـ اخلاقی در فلسفه اجتماعی ابن‌سینا

صفحه 23-41

راضیه بیرونی کاشانی؛ خسرو باقری نوع ‏پرست؛ فاطمه زیباکلام منفرد


3. جایگاه مسئله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی

صفحه 43-56

مهناز کهندانی تفرشی


4. تفوق برهان صدیقین ابن‌سینا بر براهین اثبات خدا

صفحه 57-77

حدیث رجبی


5. نگاه سه حکیم مسلمان به مسئله شر

صفحه 79-96

مرضیه صادقی


6. وضعیت طبقه بندی نفوس پس از مرگ (مقایسه دیدگاه ابن سینا و سهروردی)

صفحه 97-115

عین‌الله خادمی


7. دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

صفحه 117-137

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا