دوره و شماره: دوره 23، شماره 61، بهار و تابستان 1398 

علمی- پژوهشی

4. مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

صفحه 77-96

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی