علمی- پژوهشی

1. تبیین تکثر شرایع و راهبردهای آن در مدینه فاضله فارابی

صفحه 5-23

نادیا مفتونی


2. ابن‌سینا در چالش با نظریه مثل افلاطون

صفحه 24-46

زهره توازیانی


3. نظریه افلاک و تأثیر آن بر فلسفه اسلامی

صفحه 47-87

سعید انواری؛ اصغر دادبه


4. تأملی در باب اصالت فلسفه اسلامی

صفحه 88-107

فاطمه سلیمانی


5. مقامات و تنوع افراد انسان

صفحه 108-135

مرضیه اخلاقی


6. شیخ اشراق و جریان فلسفه اسلامی

صفحه 135-149

جلیله علم‌الهدی


7. بخت و اتفاق از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 150-168

مریم سالم؛ رضا اکبریان