علمی- پژوهشی

1. آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا

صفحه 5-20

محمد سعیدی مهر؛ اکرم صفر نوراله


2. نقش کمالات عقلی و محوریت آن در سعادت از نگاه ابن سینا

صفحه 21-40

فاطمه صادق زاده قمصری


3. غرض الهی از دید ابن‏ سینا و مقایسه آن با نظر متکلمان

صفحه 41-59

مهناز کهندانی تفرشی


4. تبیین ابن سینا از خوارق عادات

صفحه 61-80

فرزانه ذوالحسنی


5. بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

صفحه 81-102

مهدی عباس زاده


6. تأثیر شناخت «بدن» در نفس‌شناسی ابن‌سینا (بررسی هشت مسئله از علم‌النفس سینوی)

صفحه 103-122

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


7. مقایسه ی برهان تجردنفس ابن سینا و غزالی

صفحه 123-137

نسرین سراجی پور