علمی- پژوهشی

1. بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

صفحه 5-24

نادیا مفتونی


2. مبناگروی سینوی

صفحه 25-48

رضا محمدزاده


3. ضرورت و دوام از دیدگاه ابن‌سینا و ارسطو

صفحه 49-62

منوچهر صانعی دره‌ بیدی


4. خیال و صور خیالی در دو مکتب سینوی و اشراقی

صفحه 63-80

سحر کاوندی


5. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

صفحه 81-93

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری


6. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

صفحه 94-111

طاهره کمالی زاده


7. مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن‌سینا و سهروردی

صفحه 112-129

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت