علمی- پژوهشی

1. بحث ماهیت و وجود در ابن سینا و ابن رشد و نقد آن

صفحه 5-21

احمد احمدی


2. حکمت مشرقی ابن‌سینا از منظر ‌هانری کربن

صفحه 22-40

اعظم قاسمی


3. تحول ساختاری در منطق‌نگاری ابن‌سینا و تأثیر تاریخی آن در دوره اسلامی

صفحه 41-60

احد فرامرز قراملکی


4. حجت و استدلال مباشر

صفحه 61-81

فرشته نباتی


5. چیستی و اعتبار دلالت التزامی

صفحه 82-102

مهناز امیرخانی


6. عینیت مفهومی‌ اوصاف الهی در فلسفه ابن‌سینا

صفحه 103-124

سعیده سادات شهیدی


7. «الموجز الصغیر فی المنطق» یا «منطق عیون الحکمه» رفع یک ابهام تاریخی

صفحه 125-139

احد فرامرز قراملکی؛ زینب برخورداری