1. لذت و الم از نگاه ابن‌سینا

صفحه 5-23

فاطمه سلیمانی


2. تأثیر ابن‌سینا بر وجودشناسی دنس اسکوتوس

صفحه 24-39

مهدی عباس زاده


3. وجودشناسی ابن سینا زمینه ساز نزدیکی عین و ذهن

صفحه 40-56

مهناز قانعی


4. مفهوم جسم در طبیعیات سینوی

صفحه 57-76

غلامحسین رحیمی


5. ادراک حسی: مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و تئوری های جدید علوم اعصاب

صفحه 77-95

سحر کاوندی


6. فرآیند تأثیر حکمت سینوی و اسلامی در اندلس و اسپانیای معاصر

صفحه 96-113

زهره موسی زاده


7. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

صفحه 114-129

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان