1. حقیّت خداوند در نظر ابن‌سینا و تأثیر آن بر نظریه وحدت وجود در ملاصدرا

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-42

محمود زراعت پیشه