نویسنده = رحیمیان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر آرای فارابی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-78

طیبه زارعی؛ سعید رحیمیان