1. چیستی و کارکرد ادراک جزئی «علی وجه کلی» در حکمت مشائیان با تأکید بر ابن‌سینا

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 97-111

رضا قاسمیان مزار