نویسنده = اکبری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 81-93

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری