1. بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-102

مهدی عباس زاده


2. «سخن‌گفتن از خدا» در الهیّات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 43-60

مهدی عباس‌زاده