نویسنده = شهیدی، سعیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. عینیت مفهومی‌ اوصاف الهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 103-124

سعیده سادات شهیدی