نویسنده = پورصالح، سیده ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 130-151

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری