1. ادراک حسی: مقایسه دیدگاه ابن‌سینا و تئوری های جدید علوم اعصاب

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 77-95

سحر کاوندی