1. برهان صدیقین سینوی و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل: دفاعی از برهان ابن‌سینا در برابر اشکال ملاصدرا

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 94-111

زهرا جلالی؛ محسن جوادی