نویسنده = میرزایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. عرفان سینوی در ساحت عمل با تأکید بر سبک بیان خاص ابن‌سینا

دوره 16، شماره 48، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-129

اسحاق طاهری؛ علیرضا میرزایی