1. معانی دوگانه ضرورت نزد ابن‌سینا: پاسخ به اشکالی مشهور در قیاس موجهات ارسطو

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-26

مصطفی زالی