1. بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی‏ سیناپیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-40

نادیا مفتونی؛ محمود نوری