1. نقد وبررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل)

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-110

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دارابی؛ لطف الله نبوی