1. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-113

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی