نویسنده = سیاری، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. تحویلی‌نگری عمده‌ترین خطای روش‌شناختی در پژوهش علوم

دوره 11، 36 و 37، پاییز و زمستان 1386، صفحه 94-115

سعیده سیاری