1. بررسی برهان علامه دوانی در اثبات واجب و مواجهه آن با برهان صدیقین سینوی

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-133

محمود آهسته