نویسنده = کمالی زاده، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-111

طاهره کمالی زاده