1. دیدگاه سهروردی در مورد هیولای مشائی

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 117-137

محمد جواد رضایی؛ محمود هدایت افزا