1. تفوق برهان صدیقین ابن‌سینا بر براهین اثبات خدا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-77

حدیث رجبی