نویسنده = علی پور، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه عبادت انسان از منظر ابن‏ سینا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-22

فاطمه علی پور