1. آموزش فلسفه با رویکرد پرورش تفکر انتقادی و مقایسه آن با سبک سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-76

جمیله فاطمی