نویسنده = حاجیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. روش تفسیر نزد بوعلی سینا و مقایسة آن با ابوحامد غزالی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-56

مهدی حاجیان