1. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-66

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی