1. تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن‌سینا در خصوص فناناپذیری نفوس

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-138

حسن قنبری؛ مسعود صادقی؛ زین العابدین فرهادی