نویسنده = سراجی پور، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی برهان تجردنفس ابن سینا و غزالی

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-137

نسرین سراجی پور