1. نظریۀ استنتاج در منطق ابن سینا: آمیزه ای ارسطویی _ رواقی با خطایی بطلمیوسی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 21-48

مهدی عظیمی


2. کارکرد «خاصّه» در منطق دوبخشی: نقدی بر فهم طوسی از متن ابن سینا

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 41-55

مهدی عظیمی


3. ابن‌سینا و گودل: «عدم برهان بر امتناع» یا «برهان بر عدم امتناع»؟

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-36

مهدی عظیمی