نویسنده = دیباجی، سید محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. تمایز فلسفه ابن‌سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن‌رشد

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-26

سید محمد علی دیباجی