نویسنده = ایمانپور، منصور
تعداد مقالات: 1
1. رابطه صور ارتسامی با آفرینش موجودات از منظر ابن‌سینا

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

منصور ایمانپور