اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی

چکیده

در فلسفه اسلامی ماهیت دارای احکام مختلفی است که مسأله اعتبارات ماهیت از آن جمله است. به پیروی طرح مسأله اعتبارات ماهیت سه مفهوم کلیدی در حوزه مباحث ماهیت در آثار فیلسوفان اسلامی به وجود آمد که ارتباط هر یک از این مفاهیم نسبت به هم معرکه آراء فیلسوفان شد و اختلافات زیادی را فراهم آورد. این سه مفهوم عبارت‌اند از : مفهوم « کلی طبیعی»، مفهوم «ماهیت من حیث هی هی» و مفهوم « اعتبار لابشرط ». در رابطه با ارتباط این مفاهیم دو دیدگاه مشهور بین فلاسفه وجود دارد. دیدگاه اول کلی طبیعی و ماهیت من حیث هی هی را منطبق بر اعتبار لابشرط مقسمی می داند. دیدگاه دوم برخلاف دیدگاه اول معتقد است هر دو مفهوم یاد شده منطبق بر اعتبار لابشرط قسمی هستند. مقاله حاضر می‌کوشد دیدگاه ابن سینا و آقا علی زنوزی را در این مسأله مورد کاوش و بررسی قرار دهد. پاسخی که به آن دست می یابد این است که ابن سینا مبدع بحث اعتبارات و قائل به دیدگاه دوم است و آقا علی نماینده دیدگاه سومی است که صراحتا آراء فیلسوفان دیگر را ناتمام دانسته و خود طرحی نو درانداخته که آخرین مرحله در تکامل فلسفی این ایده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature Credits; Synov Inventory and Zenotic Teacher Initiative

چکیده [English]

In Islamic philosophy of nature there are different laws, including the question of the validity of nature. Following on from the question of the validity of the concept of nature, three key concepts in the field of nature emerged in the works of Islamic philosophers, which linked each of these concepts to the philosophical views of the philosophers and created many differences. These three concepts are: the concept of 'natural whole', the concept of 'my nature as hey', and the concept of 'conditional validity'. There are two popular views among philosophers regarding the relevance of these concepts. The first view considers the nature of nature and the nature of my life to be in accordance with the validity of the divisional condition. The second view, contrary to the first view, holds that both of these concepts are consistent with partial conditional validity. The present article attempts to explore the views of Ibn Sina and Agha Ali Zenuzi in this regard. The answer to this is that Ibn Sina invented the credentials of the second view, and Agha Ali represents a third view that explicitly considers the views of other philosophers to be unfinished, and that the new stage is the latest step in the philosophical evolution of this idea. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • Nature Credits
  • Natural Nature
  • transcendent wisdom
  • Ibn Sina
  • Agaali Zenouzi