مناقشات نظری ابن سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده

چکیده

مولفه­های الگوی خانواده مطلوب و کیفیت افزایش کارآمدی این نهاد مهم در جامعه پرسشی بنیادین بوده که هم در حکمت عملی یونانی و اسلامی بدان پرداخته شده و هم در جامعه­شناسی امروز از آن سخن گفته می­شود. ابن­سینا یکی از فلاسفه اسلامی مهم و تاثیرگذار است که به صورت مبسوط به مباحث مربوط به خانواده و تدبیر منزل پرداخته است. از سوی دیگر آنتونی گیدنز نیز یکی از جامعه­شناسان معاصر است که به صورت مشخص و مدون درباره الگوی مطلوب خانواده نظریه­پردازی کرده است. لذا رسالت و هدف تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه­های این دو متفکر پیرامون الگوی مطلوب خانواده و ایضاح نقاط اختلاف این دو هم در ساحت مبانی و هم در ساحت مولفه­های الگو است. روش انجام این پژوهش به صورت مطالعه اسنادی و تحلیلی می­باشد. پژوهش حاضر الگوی خانواده را در سه محور ساختار و نوع خانواده، کارکردهای خانواده و روابط نقشی در نگاه ابن­سینا تبیین نموده و سپس به مناقشات گیدنز در نسبت با این الگو با استفاده از نظریه خانواده دموکراتیک و رابطه ناب وی پرداخته است. الگوهای ازدواج و طلاق، ساخت قدرت در خانواده، روابط جنسیتی نقش و منطق فرزندآوری از جمله مناقشات مهم ابن­سینا و گیدنز پیرامون الگوی خانواده به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina, home planning, family pattern, Giddens

چکیده [English]

The components of the favorable family model and the quality of the efficiency enhancement of this important institution in the community are fundamental questions that are addressed both in Greek and Islamic practical wisdom and in today's sociology. Ibn Sina is one of the most influential and influential Islamic philosophers who has dealt extensively with family and home affairs. Anthony Giddens, on the other hand, is a contemporary sociologist who has explicitly theorized the ideal family pattern. Therefore, the purpose of the present study is to compare the views of the two thinkers on the desirable family pattern and to clarify the differences between the two in terms of both the principles and the model components. The research method is documentary and analytical. The present study explains the family model in three axes of family structure and type, family functions, and role relationships in Ibn Sina's view, and then deals with Giddens's controversy over this model using democratic family theory and her pure relationship. Marriage and divorce patterns, power-building in the family, gender-role relationships, and child-rearing logic are important discussions of Ebensina and Giddens about the family pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Home Management
  • Family Pattern
  • Giddens