شماره جاری: دوره 23، شماره 62، پاییز و زمستان 1398 
2. تحلیل و نقد روایتِ آکویناس ازمدل خلقت سینوی

صفحه 24-41

علیرضا فاضلی؛ سید مصطفی موسوی اعظم