کلیدواژه‌ها = مفهوم وجود
تعداد مقالات: 2
1. تفوق برهان صدیقین ابن‌سینا بر براهین اثبات خدا

دوره 17، شماره 49، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-77

حدیث رجبی


2. تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن‌سینا در مسئله معنای وجود

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 112-129

سید احمد حسینی؛ رضا اکبریان