کلیدواژه‌ها = علوم شناختی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش شناسی ابن سینا در مسأله نفس با روش علوم شناختی

دوره 20، شماره 55، بهار و تابستان 1395، صفحه 43-62

فهیمه شریعتی