نویسنده = سعیده سادات شهیدی
تعداد مقالات: 1
1. مبادی وجودی جداانگاری واجب‌الوجود از ممکنات در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-44

سعیده سادات شهیدی